Verkoopvoorwaarden

I. ALGEMEEN

De website https: www .// muxe.io/ en de verkoop van MUXE-Tokens wordt beheerd door MUXE BV, Rutbekerveldweg 275, Enschede, Nederland. (hierna MUXE). MUXE BV is een commerciële entiteit die de inkomsten van de ICO van de MUXE-tokens gebruikt voor het ontwikkelen en financieren van de commerciële activiteiten volgens het doel van MUXE BV zoals hieronder beschreven. MUXE-tokens zijn geen aandelen, aandelen, activa, obligaties, effecten, derivaten of andere financiële instrumenten.

II. VOORWAARDEN

De MUXE-verkoopvoorwaarden (hierna TOS) bevatten algemene regels en procedures met betrekking tot de MUXE Token-verkoop door MUXE BV en de aankoop van MUXe-tokens door deelnemers.

Deze voorwaarden, inclusief de bijlagen, vormen een bindende overeenkomst tussen MUXE BV en personen of entiteiten (hierna "u" of "de deelnemers") die toegang hebben tot de website en / of betalingen doen aan MUXE BV in verband met het MUXE vastgoedplatform of de MUXE token verkoop. De inhoud van de website vormt geen integraal onderdeel van deze voorwaarden. Deze voorwaarden moeten door elke deelnemer zorgvuldig worden gelezen. Elke deelnemer bevestigt dat hij of zij deze voorwaarden te allen tijde begrijpt en onherroepelijk accepteert en naleeft. De cryptografische tokens worden in deze voorwaarden aangeduid als "MUXE-tokens". MUXE-tokens zijn cryptografische tokens die bestaan ​​op de Ethereum-blockchain en die het gebruik van en interacties mogelijk maken die zijn ingeschakeld door MUXE. Deze voorwaarden bevatten informatie over de aankoop en het gebruik van MUXE-tokens. Deze voorwaarden zijn niet bedoeld om alle beschikbare informatie over MUXE-tokens te bevatten.

Door de MUXE-website te gebruiken en / of de MUXE-tokens aan te schaffen, stemt u in met deze voorwaarden in hun geheel. Het is duidelijk en verondersteld dat door de feiten van het gebruik van de MUXE-website en het kopen van de MUXE-tokens, de respectieve deelnemer deze voorwaarden volledig heeft gelezen, begrepen en onherroepelijk heeft aanvaard. Als een deelnemer het niet eens is met deze voorwaarden in het algemeen of een deel ervan, moet deze gebruiker de MUXE-website volledig onthouden en / of de MUXE-tokens kopen.

Als u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden, gebruik dan alstublieft niet de MUXE-website of enige informatie, link of inhoud op de MUXe-website en doe niet mee aan de MUXE Token-verkoop.

Blockchain is een nieuwe technologie die nog niet door de autoriteiten is gereguleerd. Het kopen van MUXE-tokens bevat een risico, het is mogelijk dat de waarde van al uw aankopen afneemt of zelfs geheel verdwijnt. Koop geen MUXE-tokens als u niet bekend bent met op Blockchain gebaseerde systemen.

U draagt ​​cryptocurrencies over aan MUXE BV of uw toegang tot en gebruik van de MUXE-website houdt in dat u akkoord gaat met en zich houdt aan elke regel en bepaling van deze voorwaarden, inclusief ons privacybeleid dat hierbij als referentie in deze voorwaarden is opgenomen. Als u deze website namens een organisatie gebruikt, accepteert die organisatie deze voorwaarden volledig.

Houd er rekening mee dat deze voorwaarden nog niet zijn goedgekeurd door een regelgevende instantie, bevoegde autoriteit of geautoriseerde persoon in geslachten, specifiek niet in de zin van een bevoegde autoriteit volgens internationaal recht. Daarom kan het vertrouwen op dit document voor het kopen van MUXE-tokens u blootstellen aan een aanzienlijk risico van verlies van alle activa.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door MUXE BV naar eigen goeddunken worden gewijzigd. De gewijzigde versie zal op de website worden gepubliceerd en de hierin beschreven voorwaarden worden van kracht na publicatie op de website. De publicatie van dergelijke wijzigingen op de website wordt beschouwd als geldig verzonden aan een deelnemer.

III. MUXE BV

MUXE BV is een Nederlands bedrijf. MUXE BV is geen bank, private bank, een fonds of een financiële instelling en biedt geen financieel advies. Ook treedt MUXE BV op geen enkele manier op als een fondsbeheerder, een vermogensbeheerder of een beleggingsadviseur. MUXE BV verleent u op geen enkel moment u financieel advies, ook niet met betrekking tot enige modaliteit die verband houdt met het kopen van MUXE-tokens. Het primaire doel van het MUXE-token is om fondsen te werven zodat MUXE BV zijn visie efficiënt kan uitvoeren, namelijk:

 Creër een nieuw platform en een open protocol, gebaseerd op democratische principes, gericht op het beheren van cryptografische activa met behulp van blockchain-technologie;

 Raadpleeg de whitepaper voor meer informatie over MUXE BV, haar visie, haar activiteiten en financiën. De whitepaper is beschikbaar op de MUXE-website op het volgende adres: https://www.muxe.io/whitepaper-gen.pdf

De inhoud van de whitepaper, de MUXE-website inclusief blog, Social Media (Twitter, Facebook, etc.) en elk persbericht of artikel met betrekking tot MUXE of openbare uitingen, zijn niet bindend en kunnen naar eigen goeddunken door MUXE BV worden gewijzigd. Ze maken geen deel uit van deze voorwaarden en mogen niet worden beschouwd als wijzigingen of wijzigingen op welke manier dan ook.

IV. MUXE PROJECT

De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat de ontwikkeling en uitvoering van het MUXE-project uitsluitend en uitsluitend onder de competentie van MUXE BV valt. MUXE BV zal volledig vrij zijn in het ontwikkelen en uitvoeren van het MUXE-project, in het bijzonder (en onder andere maatregelen) door eventuele onderaannemers in te schakelen die zij nodig achten voor het uitvoeren van de gehele of gedeeltelijke ontwikkeling en uitvoering van het MUXE-project. MUXE zal de bijdragen toewijzen in overeenstemming met de whitepaper, maar (binnen dit algemene kader) beslist MUXE naar eigen goeddunken hoe de bijdragen moeten worden toegewezen om het MUXE-project optimaal te ontwikkelen en uit te voeren.

De deelnemer begrijpt en gaat ermee akkoord dat MUXE met het oog op de ontwikkeling en uitvoering van het MUXE-platform het volledige bedrag van de bijdragen zal ontvangen. Dit bedrag dekt oa kosten, lasten en andere kosten die kunnen voortvloeien uit MUXE BV en / of zijn onderaannemers in het kader van de ontwikkeling en uitvoering van het MUXE-platform. MUXE BV zal de Bijdragen toewijzen in overeenstemming met de Whitepaper, maar (binnen dit algemene kader) beslist MUXE BV naar eigen goeddunken hoe de Bijdragen moeten worden toegewezen om het MUXE-platform op zijn best te ontwikkelen en uit te voeren.

De deelnemer begrijpt en gaat ermee akkoord dat het MUXE-platform nog steeds aan het begin staat en aanzienlijke ontwikkelingswerkzaamheden zal moeten doorlopen. Dientengevolge kan het vóór de release belangrijke conceptuele, technische en commerciële wijzigingen ondergaan, waarvan de identificatie en implementatie geheel en volledig naar goeddunken van MUXE BV zijn.

De deelnemer is zich bewust van het risico dat, zelfs als alle of delen van het MUXE-platform met succes zijn ontwikkeld en geheel of gedeeltelijk zijn vrijgegeven, het MUXE-platform wegens een gebrek aan openbaar belang volledig of gedeeltelijk kan worden verlaten, opgeschort, blijft commercieel niet succesvol zijn of worden stilgelegd wegens gebrek aan interesse, fondsen, wettelijke redenen of andere redenen. Dergelijke redenen, evenals de gevolgen daarvan, zullen worden beoordeeld en geëvalueerd door MUXE BV, die volledig en volledig vrij is om alle maatregelen te treffen die zij nodig of passend acht. De deelnemer begrijpt en gaat ermee akkoord dat de aankoop van MUXE-tokens aanzienlijke financiële, regelgevende en / of reputatierisico's met zich meebrengt (inclusief het volledige waardeverlies van MUXE-tokens).

De deelnemer begrijpt en stemt ermee in dat elke acquisitie en gebruik van MUXE-tokens van nature speculatief is en intrinsiek belangrijke financiële risico's met zich meebrengt, inclusief maar niet beperkt tot het mogelijke verlies van alle waarde belegd in MUXE-tokens. Besteed voorafgaand aan de aankoop zorgvuldig aandacht aan de mogelijke risico's en raadpleeg, voor zover nodig, een advocaat, accountant en / of professionele taks of andere adviseurs om de risico's te evalueren. Niet overbelasten. Wij doen geen beloftes en bieden geen enkele garantie voor mogelijke winst of winst in contanten of in een andere vorm. U kunt mogelijk al uw bijdrage verliezen. MUXE BV garandeert op geen enkele manier het succes of de volledige uitvoering van het MUXE-platform.

V. DE MUXE TOKENS

MUXE-tokens zijn tokens die door de deelnemers kunnen worden gebruikt met betrekking tot het MUXE-platform. MUXE-tokens zijn geen cryptocurrencies en mogen op geen enkele manier als zodanig worden gebruikt. Ze zijn ook niet en mogen op geen enkele manier worden gebruikt als eigen vermogen, bezittingen, obligaties, effecten, derivaten of andere financiële instrumenten.

MUXE-tokens zijn ERC20-tokens op basis van de Ethereum-blockchain. Het slimme contract is ontwikkeld door MUXE BV voor de MUXE Token Sale. De deelnemer begrijpt en gaat ermee akkoord dat de slimme contracttechnologie zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium bevindt en dat deze experimenteel van aard is. Daarom draagt ​​het aanzienlijke operationele, technologische, financiële, regelgevende en reputatierisico's. U bent zich volledig bewust van dergelijke risico's en accepteert ze als onderdeel van uw deelname aan het MUXE Token Sale- en MUXE-platform. U moet MUXE-tokens openen en gebruiken met behulp van een ERC20-compatibele portemonnee. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw MUXE-tokens niet te verliezen, met name door de toegang te verliezen tot de sleutels die toegang geven tot uw portemonnee en / of kwaadwillende derden toegang te verlenen tot uw sleutels en / of uw portemonnee.

MUXE BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van MUXE-tokens en / of andere schade die u oploopt als gevolg van de overdracht van de MUXE-tokens aan uw portemonnee of verlies van sleutel of aanval op uw portemonnee.

Het eigendom van MUXE-tokens heeft geen expliciete of impliciete rechten totdat MUXE BV functionaliteiten aan de MUXE-tokens heeft toegewezen. In het bijzonder begrijpt en aanvaardt de Deelnemer dat hij / zij niet het recht heeft om als houder van MUXE Token (s) activa, intellectuele eigendomsrechten, aandelen of gelijkwaardige rechten of enige andere vorm van deelname aan of met betrekking tot MUXE BV en / of het MUXE-platform. De deelnemer heeft geen recht op een specifieke of specifieke bijdrage of voordeel in verband met, of in ruil voor, de MUXE-tokens. MUXE BV is geheel vrij om te beslissen of en, in voorkomend geval, welke functionaliteiten zullen worden toegewezen aan de MUXE-tokens.

MUXE BV heeft naar eigen goeddunken het recht om MUXE Token-houders in de eerste plaats toegang te verlenen tot de producten of diensten van MUXE BV en / of hen te laten genieten van kortingen, speciale aanbiedingen, promoties of andere voordelen met betrekking tot de producten van MUXE BV of diensten. Dergelijke voordelen of voordelen zijn geen garanties of worden op een andere manier beloofd.

Met uitzondering van dergelijke rechten die door MUXE BV op grond van het bovenstaande zijn vastgesteld, verschaffen MUXE-tokens u geen conversierechten in aandelen van MUXE BV of andere aandelen van MUXE BV noch enig ander recht, noch vertegenwoordigen of verlenen zij enig eigendomsrecht of aandeel , aandeel of zekerheid of gelijkwaardige rechten, stemrecht of enig recht op het ontvangen van dividenden, toekomstige inkomstenaandelen, intellectuele eigendomsrechten of enige andere vorm van deelname aan MUXE BV en / of haar bedrijfsfilialen en / of het MUXE-platform.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat MUXE BV geen betalingssysteem verstrekt via MUXE Tokens. MUXE-tokens zijn geen betaalmiddel voor producten of diensten. Ze vormen niet, vertegenwoordigen niet, en mogen niet worden beschouwd als bestaande uit cryptocurrencies of enige andere vorm van valuta. De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat de aankoop van MUXE-tokens geen aandelen of enig equivalent in een bestaand of toekomstig publiek of privaat bedrijf, rechtspersoon of andere entiteit in enig rechtsgebied omvat. De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat hij / zij geen invloed zal hebben op het bestuur van MUXE BV.

VI. Voorwaarden van de MUXE-tokenverkoop

1. MUXE TOKEN VERKOOP AANBIEDING EN AANVAARDING

1.1 MUXE-tokens kunnen alleen worden gekocht bij in aanmerking komende deelnemers tijdens de in de specifieke voorwaarden gedefinieerde bijdrageperiode (bijlage II) en gepubliceerd op de website.

1.2. MUXE's publicatie op de website van een aanbod om MUXE-tokens aan in aanmerking komende deelnemers te kopen, wordt beschouwd als een wettelijk bindend aanbod van MUXE BV om MUXE-tokens aan te schaffen (hierna "de aanbieding" genoemd). MUXE BV heeft het recht om naar eigen goeddunken te beslissen of u een in aanmerking komende deelnemer bent. MUXE BV is gerechtigd om naar eigen goeddunken Deelnemers aan de MUXE Token Sale te weigeren zonder de redenen daarvoor aan te geven.

1.3. De wettelijk bindende aanvaarding van de Aanbieding zal worden uitgevoerd door een in aanmerking komende deelnemer op de Website (hierna de "Aanvaarding van de Aanbieding") door te klikken op de respectieve "Apply for MUXE Token Sale" -knop (of vergelijkbaar) op de Website. Vanaf dit moment zal de Aanbieding formeel aanvaard worden door de betreffende Deelnemer en de Deelnemer is verplicht om de prijs van het respectieve aantal MUXE-Tokens te betalen (op voorwaarde dat de betreffende Deelnemer strikt voldoet aan de toelatingsvoorwaarden uiteengezet door MUXE BV, zie bijlage I: Beperkingen).

1.4. Aanbieding Aanvaarding door een in aanmerking komende deelnemer wordt geacht onherroepelijk en bindend voor de deelnemer te zijn.

2. PRIJS EN BETALINGSPROCEDURE

2.1. De prijs van één MUXE-token is uiteengezet in USD en wordt vermeld op de MUXE-website.

2.2. MUXE BV accepteert fiat-valuta's als betaling voor MUXE-tokens. U bent als enige verantwoordelijk voor de toepasselijke wisselkoersen, voor transactiekosten die door uw bank in rekening worden gebracht, evenals voor elke vertraging in de overdracht van uw geld naar de bankrekening van MUXE BV. Als uw geld na het einde van de Inbrengperiode op de bankrekening van MUXE BV wordt bijgeschreven, beslist MUXE BV naar eigen goeddunken of u al dan niet het recht hebt om MUXE-tokens aan te schaffen. Zo niet, dan zal MUXE BV uw geld terugstorten. Alle kosten die voor een dergelijke overdracht in rekening worden gebracht, worden door u betaald. MUXE BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van de fiat-valuta's die tijdens de transactie zijn gemaakt. De deelnemer is volledig zelf verantwoordelijk voor het betalen van potentiële belastingen van welke aard dan ook in welk gebied dan ook.

2.3. Als u doorgaat met betalen met behulp van cryptocurrencies, accepteert MUXE BV verschillende cryptocurrencies voor MUXE-tokens.

2.4. Om MUXE-tokens te kopen, moet de deelnemer alleen fiat-valuta's verzenden van zijn / haar persoonlijke bankrekening of cryptocurrencies van zijn / haar persoonlijke portemonnee, in het bedrag dat evenredig is aan het bedrag van de MUXE-tokens die de deelnemer bereid is om voor een dergelijke betaling te ontvangen. De Deelnemer verbindt zich ertoe om uitsluitend het adres en / of de portemonnee en / of de bankrekening die voor de Bijdrage wordt gebruikt te beheersen, handelt niet namens een derde partij en draagt ​​de controle over het vermelde adres, de portefeuille of de bankrekening niet over aan een derde partij.

3. RECHTEN OVERDRACHT

3.1. MUXE-tokens zijn cryptografische software die auteursrechtelijk beschermd zijn in Nederland en de rest van de wereld.

4. GEBRUIK VAN OPBRENGSTEN

De Opbrengsten worden niet door MUXE BV beheerd voor de Contributors, noch belegd door MUXE BV of door derden namens de Contributors.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat MUXE BV een commerciële entiteit is en dat de opbrengsten die worden verzameld via de MUXE Token Sale uitsluitend zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling en financiering van de commerciële activiteiten van MUXE BV, waaronder het MUXE-platform dat bestaat in de ontwikkeling van een platform en een open op blockchain gebaseerd protocol en om te voldoen aan vooraf gedefinieerde mijlpalen in MUXE Product-roadmap zoals vermeld in de whitepaper.

5. BEPERKINGEN

5.1 Deelnemers kunnen MUXE-tokens niet kopen als er wettelijke beperkingen gelden in het land waar ze wonen. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om juridisch advies in zijn / haar rechtsgebied in te winnen om dergelijke wettelijke beperkingen te identificeren.

5.2 Deelnemers begrijpen en zijn het er volledig mee eens dat MUXE BV het recht heeft de deelname aan de MUXE Tokens Sale te verbieden of anderszins te beperken (uitsluitend naar goeddunken van MUXE en op ongeacht welke manier) als de betreffende deelnemer niet voldoet aan een van de deelnamevereisten van MUXE BV ten behoeve van MUXE Tokens Sale-geleiding of op andere gronden. Op dezelfde manier begrijpen en zijn de deelnemers het er volledig mee eens dat MUXE BV het recht heeft om hun mogelijkheid te verbieden of op enige andere manier MUXE-tokens te gebruiken of op enige andere manier te houden als de betreffende deelnemer niet voldoet aan een van de deelnamevereisten van MUXE BV met betrekking tot dergelijke holding.

5.3 Deelnemers begrijpen en zijn het er volledig mee eens dat bepaalde jurisdicties hun inwoners of burgers beperken (of in de toekomst kunnen beperken) voor deelname aan een willekeurige tokenverkoop, het gebruik van cryptocurrencies of het gebruik van cryptocurrency-uitwisselingen om verschillende redenen. MUXE BV is niet aansprakelijk voor enige huidige of toekomstige onmogelijkheid om MUXE Tokens te gebruiken vanwege de bovengenoemde of andere mogelijke beperkingen.

5.4 De Website en / of MUXE Tokens zijn uitsluitend bestemd voor verkoop aan Deelnemers in die rechtsgebieden en aan die personen waar en aan wie zij wettig te koop worden aangeboden volgens de toepasselijke toepasselijke regelgeving ("Toegestane Jurisdicties"). U mag de website alleen gebruiken en MUXE-tokens kopen als uw hoofdverblijfplaats of domicilie zich in een toegestane jurisdictie bevindt.

5.5. Het aanbod wordt niet direct of indirect gedaan in, noch is het bedoeld om uit te breiden naar, een land of rechtsgebied waar een dergelijk aanbod als onwettig zou worden beschouwd of waarin het anders een toepasselijke wet of regelgeving zou overtreden of waarvoor MUXE BV een voorwaarde of voorwaarde van het aanbod op welke manier dan ook of die MUXE BV zou verplichten om enige aanvraag in te dienen bij of te ondernemen met betrekking tot enige overheids-, regelgevende of wettelijke autoriteit.

5.6. Specifieke beperkingen voor de MUXE-tokenverkoop worden vermeld en gedetailleerd weergegeven in Bijlage I ("Beperkingen").

6. ERKENNING

6.1 Door MUXE-tokens aan te schaffen, erkent u onder andere het volgende:

6.1.1 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de aankoop van MUXE Tokens niet bedoeld is om enige winst, rente, winst, dividend te genereren, of zelfs om de inhoud van uw bijdrage te behouden.

6.1.2 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het MUXE-token geen beveiliging is en u op geen enkele manier tot een aandeelhouder van MUXE BV maakt, noch geeft het u enig recht in verband met het aandelenbezit of management van een bedrijf, inclusief MUXE BV of een van haar aangesloten bedrijven. bedrijven.

6.1.3 U begrijpt en aanvaardt dat MUXE BV geen schuld jegens u heeft met betrekking tot de MUXE Tokens en is niet verplicht om een ​​MUXE Token van u terug te kopen of om u op enigerlei wijze te restitueren, en garandeert u ook geen voordeel of korting in verband naar, of in ruil voor uw MUXE-tokens.

6.1.4 U bent als enige verantwoordelijk voor het inwinnen van juridische, zakelijke, zakelijke, wettelijke, boekhoudkundige en financiële adviezen in de rechtsgebieden die voor u van belang zijn bij de aankoop van MUXE-tokens. U mag de inhoud van deze voorwaarden niet beschouwen als juridische, zakelijke, zakelijke, boekhoudkundige, beleggings- of andere adviezen.

6.1.5 U erkent en gaat ermee akkoord dat de MUXE-token geen collectieve beleggingsregeling of een verkoop van derivaten is.

7. GEEN ADVERTENTIE

Niemand is door MUXE BV geautoriseerd om advertenties uit te geven of om inlichtingen te verstrekken met betrekking tot de inhoud van deze Voorwaarden en / of de MUXE Token Sale en, indien uitgegeven, gegeven of gemaakt, mag dergelijke advertentie en / of intelligentie niet vertrouwd worden zoals naar behoren geautoriseerd of goedgekeurd door MUXE BV. U kunt alleen MUXE-tokens kopen via de MUXE-website. MUXE BV is niet verantwoordelijk voor mirror-websites of andere websites die reclame maken voor, verkopen of verkopen van MUXE-tokens.

8. INFORMATIEVEREISTEN

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u, om deel te nemen aan de MUXE Token-verkoop, moet aangeven wat u moet doen;

a) de wettelijke vereisten van Uw eigen land, evenals alle toepasselijke wetten en voorschriften van elk relevant rechtsgebied, voor de aankoop, het bezit, de overdracht of andere verwijdering van MUXE-Tokens;

b) eventuele beperkingen op buitenlandse valuta die van toepassing zijn op de aankoop, het bezit, de overdracht of andere vervreemding van MUXE-tokens die ze kunnen tegenkomen; en

c) eventuele inkomsten- en andere fiscale gevolgen die in uw eigen rechtsgebied van toepassing kunnen zijn als gevolg van de aankoop, het bezit, de overdracht of andere vervreemding van MUXE-tokens. U moet vertrouwen op uw eigen vertegenwoordigers, inclusief uw eigen juridische adviseurs en accountants, op juridische, fiscale of andere aanverwante zaken betreffende MUXE BV, MUXE-tokens en een aankoop daarvan.

9. RISICO'S

De deelnemers komen uitdrukkelijk overeen dat zij MUXE-tokens kopen en ontvangen op eigen risico en dat de website en MUXE-tokens worden geleverd op een "as is" en het MUXE-platform op een "in ontwikkeling" -basis zonder garanties van welke aard dan ook, hetzij of impliciet.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de aankoop en elke andere overname van MUXE-tokens aanzienlijke risico's inhoudt.

Daarom moet de aankoop van MUXE-tokens alleen worden uitgevoerd door deelnemers die ervaring hebben met cryptografische tokens en op blockchain gebaseerde software met een functioneel begrip van opslag- en transmissiemechanismen die zijn gekoppeld aan andere cryptografische tokens.

Door MUXE-tokens te kopen, bevestigen de deelnemers dat zij de risico's van een dergelijke transactie begrijpen en aannemen.

In het bijzonder bevestigt u dat u volledig begrijpt en accepteert dat:

a. MUXE Token Sale houdt geen emissie in van enige valuta, effecten (of aandeleneffecten of anderszins, inclusief niet-geregistreerde effecten) of andere soorten investeringscertificaten;

b. MUXE-tokens zijn louter cryptografische tokens die bestaan ​​op de Ethereum-blockchain en die het gebruik van en interacties met services mogelijk maken die door MUXE BV zijn ingeschakeld volgens de whitepaper;

c. MUXE-tokens zijn afhankelijk van de Ethereum-blockchain en kunnen volledig verloren gaan in het geval dat het bestaan ​​van een dergelijke blockchain om welke reden dan ook wordt opgeschort of aangetast;

d. MUXE-tokens kunnen niet worden teruggekocht, gekoppeld aan financieel rendement of worden gesteund door onderliggende activa, effecten of terugkoopverplichtingen en hebben niet noodzakelijkerwijs marktprijzen, marktwaarde of transacties tussen gelijken;

e. MUXE-tokens staan ​​niet voor enige vorm van beleggingscontract voor alle doeleinden.

f. De aankoop van MUXE-tokens is geen investering, noch een collectieve beleggingsregeling en u verwacht geen terugbetaling, terugbetaling, rendement of winst van uw bijdrage. Bovendien wordt uw bijdrage niet door MUXE BV geïnvesteerd of beheerd door MUXE BV of door een derde partij. Uw bijdrage zal alleen worden gebruikt voor de financiering van de commerciële activiteiten van MUXE BV.

De blockchain-technologie staat nieuwe vormen van interactie toe en het is mogelijk dat bepaalde rechtsgebieden bestaande voorschriften toepassen op of nieuwe regels introduceren die betrekking hebben op op blockchain-technologie gebaseerde applicaties die mogelijk in strijd zijn met de huidige opzet van de MUXE-tokens en die, onder andere, kunnen resulteren in substantiële wijzigingen of verlies van de MUXE-tokens.

Het gebied van digitale cryptografie is erg nieuw en om deze reden bestaat het risico van onvoorziene aanvallen op verschillende of alle delen van het MUXE Token-systeem. In het geval van een dergelijke aanval / hack verlies je mogelijk al je MUXE-tokens.

De deelnemer begrijpt de inherente risico's die verbonden zijn aan de blockchain-technologie en cryptocurrencies, inclusief, maar niet beperkt tot, de hieronder vermelde:

 Risico's verbonden aan (intellectuele) eigendomsrechten: De Inbieder begrijpt en aanvaardt dat, vanwege een gebrek aan originaliteit van de software en het immateriële karakter van de MUXE Tokens, er mogelijk geen eigendomstitel is in en voor de MUXE Tokens.

 Risico's verbonden aan de blockchain: de Deelnemer begrijpt en aanvaardt dat het Smart Contract, de onderliggende softwaretoepassing en het softwareplatform (dwz de Ethereum-blockchain) zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium bevinden en onbewezen zijn. De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat er geen garantie is dat het proces voor het maken van MUXE en / of de blockchain van Ethereum ononderbroken of vrij van fouten zal zijn en erkent dat er een inherent risico bestaat dat de software zwakheden, kwetsbaarheden of bugs kan bevatten die onder andere het volledige verlies van ETH, andere (financiële) ondersteuning van het Project en / of MUXE. De Deelnemer begrijpt en aanvaardt dat het Smart Contract en / of onderliggende protocollen en / of andere betrokken software een Bijdrage kunnen vertragen en / of niet kunnen uitvoeren vanwege het totale Bijdragingsvolume, mijnaanvallen en / of soortgelijke evenementen.  Risico's met betrekking tot regelgeving: de Deelnemer begrijpt en aanvaardt dat het mogelijk is dat bepaalde rechtsgebieden bestaande voorschriften toepassen op of nieuwe regels introduceren die betrekking hebben op op blockchaintechnologie gebaseerde toepassingen, wat mogelijk in strijd is met de huidige opzet van het Smart Contract of het MUXE-platform en die onder andere kunnen resulteren in substantiële wijzigingen van het Smart Contract en / of het MUXE-platform, inclusief de beëindiging ervan en het verlies van MUXE-tokens voor de deelnemers.

 Risico's verbonden aan verlating / gebrek aan succes: de deelnemer begrijpt en aanvaardt dat de oprichting van de MUXE-tokens en de ontwikkeling van het MUXE-platform om een ​​aantal redenen kunnen worden afgeschaft, zoals gebrek aan belangstelling van het publiek, gebrek aan financiering, gebrek aan commercieel succes of vooruitzichten (bijv. veroorzaakt door concurrerende projecten). De deelnemer begrijpt daarom dat er geen garantie bestaat dat, zelfs als het MUXE-platform gedeeltelijk of volledig is ontwikkeld en geïntroduceerd, de deelnemer voordelen zal ontvangen via de MUXE-tokens die hij bezit.

 Risico's verbonden aan andere applicaties: de Deelnemer begrijpt en aanvaardt dat het MUXE-platform aanleiding kan geven tot andere, alternatieve projecten, gepromoot door niet-gelieerde derden, waaronder MUXE Tokens geen intrinsieke waarde zullen hebben.

 Risico's verbonden aan het verlies van een privésleutel: de Deelnemer begrijpt en aanvaardt dat MUXE Tokens alleen toegankelijk zijn door gebruik te maken van een Ethereum-portemonnee met een combinatie van de accountinformatie van de Deelnemer (adres) en privésleutel of wachtwoord. De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat als zijn / haar persoonlijke sleutel of wachtwoord wordt verloren of gestolen, de MUXE-tokens die aan het account (adres van de deelnemer) zijn gekoppeld, niet meer kunnen worden teruggevonden en definitief verloren gaan.

 Risico's verbonden aan uw portemonnee: de Deelnemer begrijpt en aanvaardt dat MUXE BV op geen enkele manier verantwoordelijk is voor de portemonnee waarop de MUXE Tokens worden overgedragen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor de toegang tot en beveiliging van uw portemonnee, voor elke inbreuk op de beveiliging van uw portemonnee en / of voor verlies van MUXE-tokens als gevolg van uw portemonnee serviceprovider, inclusief beëindiging van de service door de portemonnee provider en / of faillissement van de portefeuilleverancier. De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat de portemonnee- of portefeuilledienstverlener die voor de bijdrage wordt gebruikt, technisch compatibel moet zijn met de MUXE-tokens. Het falen om dit te verzekeren kan tot gevolg hebben dat Deelnemer geen toegang krijgt tot zijn / haar MUXE-token.

 Risico's verbonden aan diefstal / hacks: de Deelnemer begrijpt en aanvaardt dat het Smart Contract, de Website, de onderliggende softwaretoepassing en het softwareplatform (dwz de Ethereum-blockchain) kunnen worden blootgesteld aan aanvallen van hackers of andere personen die kunnen resulteren in diefstal of verlies van MUXE-tokens, andere (financiële ) ondersteuning van het MUXE-platform of ETH, wat van invloed is op de mogelijkheid om het MUXE-platform te ontwikkelen.

 Risico's verbonden aan afschrijving: de Deelnemer begrijpt en aanvaardt dat met betrekking tot MUXE Tokens geen marktliquiditeit kan worden gegarandeerd en dat de waarde van MUXE Tokens in de loop van de tijd mogelijk extreem volatiel of volledig deprecieert.

 Risico's verbonden aan forking: de Deelnemer begrijpt en accepteert dat een groep mensen onze software mag gebruiken en deze kan aanpassen om een ​​andere set tokens of helemaal geen tokens ("Fork") te accepteren. De creatie van een vork kan het MUXE-token aanzienlijk verspelen.

 Risico's verbonden aan MUXE-liquiditeit: Bijdrager begrijpt dat met betrekking tot de MUXE-tokens geen marktliquiditeit kan worden gegarandeerd en dat de waarde (indien van toepassing) van de MUXE-tokens in de loop van de tijd extreme volatiliteit of afschrijving kan hebben, resulterend in een verlies dat uitsluitend door de bijdrager wordt gedragen.

Door deze voorwaarden te accepteren en door MUXE-tokens aan te kopen, verklaart de deelnemer dat er bepaalde risico's verbonden zijn aan de aankoop van MUXE-tokens, het bezit van MUXE-tokens en het gebruik van MUXE-tokens. Door MUXE-tokens aan te kopen, erkent en aanvaardt de deelnemer dergelijke risico's uitdrukkelijk, inclusief maar niet beperkt tot: het risico van verlies van toegang tot de MUXE-tokens in zijn bezit als gevolg van verlies van privésleutel (s) of wachtwoord, evenals andere registratie-informatie; risico's verbonden aan de MUXE Tokens Blockchain; risico's van aanvallen door mijnen; risico's van hacking en zwakke punten in de beveiliging; risico's verbonden aan cryptocurrency markten; evenals risico's inherent aan technologie, internet, blockchain en cryptocurrency.

De deelnemer bevestigt dat hij / zij deze risico's heeft begrepen, en u bevestigt hierbij dat u op eigen risico aan het MUXE-platform bijdraagt.

U begrijpt en aanvaardt de risico's die gepaard gaan met deelname aan de MUXE Token-verkoop zoals beschreven in deze verkoopvoorwaarden.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat MUXE BV niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig verlies van MUXE-tokens en / of andere schade die u oploopt als gevolg van de materialisatie van enig risico, met inbegrip van de hierboven vermelde risico's.

MUXE BV maakt geen pruimen van mogelijke winsten of opbrengsten. Nogmaals, je kunt mogelijk al je bijdrage verliezen.

Deelnemers komen overeen MUXE BV te vrijwaren van elke aansprakelijkheid voor enig verlies dat zou kunnen ontstaan ​​als gevolg van hun deelname aan de MUXE Token-verkoop en in verband met risico's gerelateerd aan de erfgenaambijdrage.

10. BELASTINGEN

De Deelnemer draagt ​​alleen de verantwoordelijkheid om te bepalen of zijn / haar Bijdrage voor de ontwikkeling van de MUXE Pkatform, de overdracht van ETH naar MUXE BV, de aankoop, acceptatie, eigendom of gebruik van MUXE Tokens, de potentiële waardevermindering of waardevermindering in de waarde van MUXE Tokens in de tijd (indien aanwezig), of de toewijzing van MUXE en / of elke andere actie of transactie gerelateerd aan het MUXE Platform heeft fiscale implicaties.

Door MUXE Tokens te kopen, te houden of te gebruiken, en voor zover wettelijk toegestaan, stemt de Deelnemer ermee in geen derde partij (inclusief ontwikkelaars, auditors, aannemers of oprichters) aansprakelijk te houden voor enige belastingverplichting die samenhangt met of voortvloeit uit de aankoop; eigendom of gebruik van MUXE of enige andere actie of transactie gerelateerd aan het MUXE Platform.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle toepasselijke belastingwetten, inclusief maar niet beperkt tot het melden en betalen van inkomstenbelastingen of soortgelijke inkomsten in verband met de waardering en waardevermindering van MUXE-tokens. U bent als enige verantwoordelijk voor het vaststellen van dergelijke gevolgen en handelt in overeenstemming met de wet die op u van toepassing is.

11. VERTEGENWOORDIGING & GARANTIES

Door de Website te gebruiken en / of MUXE Tokens te kopen, verklaart en garandeert u dat:

1. U hebt de inhoud van deze Voorwaarden gelezen en begrepen.

2. U bent zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van uw elektronische apparaten en uw internetverbinding, met name tijdens het identificatieproces;

3.
U hebt voldoende kennis van technische en zakelijke aangelegenheden, cryptografische tokens, token-opslagmechanismen (zoals token-portefeuilles) en blockchain-technologie om deze Voorwaarden te begrijpen en om de risico's en implicaties van het kopen van MUXE-tokens te waarderen;

4. U hebt een basisniveau van inzicht in het gebruik en de complexiteit van cryptografische tokens, zoals Ethereum ERC20-tokens en andere op blockchain gebaseerde software.

5. U koopt de MUXE-tokens voor uw eigen account.

6. U bent goed op de hoogte van MUXE Tokens en MUXE BV om een ​​onafhankelijke, geïnformeerde beslissing te nemen.

7. U begrijpt volledig dat MUXE-tokens louter cryptografische tokens (die niet gelijkwaardig zijn aan een valuta) die bestaan ​​op de Ethereum-blockchain die het gebruik van en de interacties met services mogelijk maken die door MUXE BV volgens de Whitepaper zijn ingeschakeld, als ze met succes zijn voltooid en geïmplementeerd;

8. U begrijpt volledig dat MUXE-tokens geen betalingsmiddel of betalingssysteem zijn.

9. U begrijpt ten volle dat u niet belegt in een fonds of in een beleggingsinstelling en dat MUXE BV niet handelt als een fondsbeheerder, vermogensbeheerder of beleggingsadviseur met betrekking tot de MUXE Token Sale.

10. U hebt de wettelijke wetten en voorschriften voor tokenaankopen onderzocht in het toepasselijke rechtsgebied en bent ervan overtuigd dat deze de aankoop van MUXE-tokens niet verbieden zoals beschreven in deze voorwaarden en in de whitepaper.

11. Je hebt een goed begrip van de functionaliteit, het gebruik, de opslag, de transmissiemechanismen en de fijne kneepjes die horen bij cryptografische tokens, zoals Ether (ETH) en blockchain-gebaseerde softwaresystemen;
12. U hebt de code van het slimme contract op de blockchain van Ethereum zorgvuldig gecontroleerd en begrijpt en accepteert de geïmplementeerde functies volledig.

13. U bent geen burger of inwoner van een land waarvan de wetgeving in strijd is met de MUXE Token Sale en / of het MUXE-platform in het algemeen en / of wordt vermeld in de Beperkingen.

14. U bent ingezetene van een toegestane jurisdictie.

15. U wordt niet vermeld, of geassocieerd met een persoon of entiteit die wordt vermeld, op een van de geweigerde personen of entiteitslijst van het Amerikaanse ministerie van handel, de speciaal aangewezen staatsburgers of geblokkeerde personenlijsten van het ministerie van Financiën van de VS, de gedeblokkeerde partijen van het Amerikaanse ministerie van staat Lijst, de geconsolideerde EU-lijst van personen, groepen en entiteiten die onder de financiële sancties van de EU vallen of de algemene lijst van personen, entiteiten en organisaties van de SECO met sancties

16. U bent niet, noch een persoon of entiteit die U vertegenwoordigt, (A) verschijnt op de speciaal aangewezen staatsburgers en geblokkeerde personenlijst van de OFAC, of ​​(B) is een persoon geïdentificeerd als een terroristische organisatie bij het verschijnen op andere relevante lijsten die worden bijgehouden door overheidsinstanties;

17. U bent geen persoon die belast is of is geweest met prominente openbare functies, zoals een senior politicus, een hogere overheid, gerechtelijke of militaire sociale groep, een senior executive van een staatsbedrijf, een belangrijke politieke partij op sociaal gebied of een naaste familielid of naaste medewerker van een dergelijke persoon, en (ii) de gelden gebruikt voor de financiering van de aankoop van MUXE-tokens zijn niet afgeleid van, geïnvesteerd ten behoeve van, of gerelateerd aan, de regeringen van of personen binnen , elk land (1) onder een VN-, VS-, EU-, CH- embargo.

18. U weet niet of hebt enige reden om te vermoeden dat (1) de gelden die zijn gebruikt voor de financiering van uw aankoop van MUXE-tokens zijn of zullen worden afgeleid van of verband houden met illegale activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot witwasactiviteiten, of ( 2) de opbrengsten die u kunt ontvangen uit de verkoop van MUXE-tokens worden gebruikt om illegale activiteiten te financieren.

19. U koopt of gebruikt geen MUXE-tokens voor illegale doeleinden en u zult de website niet gebruiken voor illegale activiteiten.

20. U koopt alleen MUXE-tokens met legaal verkregen fondsen (die zelf niet zijn verkregen door illegaal geld of activiteiten).

21. U bent niet betrokken bij enige onwettige activiteit door hun deelname aan de MUXE Token Sale.

22. Het is u wettelijk toegestaan ​​om geld over te maken naar MUXE BV om het MUXE-platform te ondersteunen.

23. Het is u wettelijk toegestaan ​​om MUXE-tokens in uw rechtsgebied te ontvangen en bij te dragen aan de ontwikkeling van het MUXE-platform.

24. U begrijpt dat er geen garantie, garantie of aansprakelijkheid is voor een defect met betrekking tot MUXE-tokens, expliciet of impliciet, voor zover toegestaan ​​door de wet en dat u ze koopt voor uw exclusieve risico.

25. U bent als enige verantwoordelijk voor alle beperkingen en risico's die gepaard gaan met de aankoop, het gebruik of het aanhouden van MUXE-tokens.

26. U koopt geen MUXE-tokens voor speculatieve investeringen.

27. U koopt MUXE Tokens in de eerste plaats ter ondersteuning van de ontwikkeling, het testen, de implementatie en de werking van het MUXE-platform, zich bewust van de commerciële, operationele, technische en financiële risico's die aan het MUXE-platform zijn verbonden.

28. Je bent minstens 18 jaar oud of meerderjarig in het land waar je woont.

29. U hebt volledige capaciteit om onder de toepasselijke wetgeving te contracteren.

30. U voldoet aan uw lokale, nationale en nationale wetgeving door MUXE-tokens in uw rechtsgebied te kopen.

31. U voldoet aan alle toepasselijke wetten.

Als u MUXE-tokens koopt namens een entiteit, bent u gemachtigd om deze voorwaarden namens de entiteit te accepteren en is deze entiteit verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een schending van deze voorwaarden door u of een andere werknemer of vertegenwoordiger van dergelijke entiteit (in dergelijke gevallen verwijzen verwijzingen naar "u" in deze voorwaarden naar u en die entiteit, gezamenlijk).

De deelnemer is volledig aansprakelijk voor mogelijke misrepresentaties met betrekking tot het voldoen aan eventuele geschiktheidsvereisten uiteengezet door MUXE BV met het oog op MUXE Tokens Sale-geleiding (inclusief, maar niet beperkt tot, woonplaatsvereisten).

12. VRIJWARING

Voor zover toegestaan ​​volgens toepasselijke wetgeving, zult u MUXE BV en / of haar respectieve vroegere, huidige en toekomstige werknemers, functionarissen, directeuren, aannemers, consultants, vrijwilligers, aandeelhouders, leveranciers, verkopers, dienstverleners, vrijwaren, verdedigen en behouden. moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten en vertegenwoordigers die schadeloos zijn voor en tegen alle claims, schadevergoedingen (inclusief reputatieschade), verliezen, rechtszaken, acties, eisen, procedures, uitgaven en / of aansprakelijkheden (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaten ' kosten gemaakt en / of nodig om het recht op schadevergoeding te vestigen) ingediend / aangegaan door een derde partij tegen MUXE BV in verband met de MUXE Token die voortvloeit uit een inbreuk op enige garantie of vertegenwoordiging of die hieruit voortvloeit.

13. GEEN GARANTIE

De deelnemer begrijpt en aanvaardt uitdrukkelijk dat er geen enkele garantie bestaat op MUXE-tokens, het slimme contract, de website en / of het succes van het MUXE-platform, expliciet of impliciet, voor zover toegestaan ​​door de wet, en dat de MUXE-tokens worden gekocht uitsluitend op risico van de Deelnemer op een "zoals het is" en "in ontwikkeling" basis en zonder, voor zover toegestaan ​​door de wet, alle garanties van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot garanties van eigendom of impliciete garanties van verkoopbaarheid of fitness voor een bepaald doel.

De deelnemer aanvaardt ook dat het MUXE-concept zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium bevindt en onbewezen is; daarom is er geen garantie dat het proces voor het maken van MUXE-tokens ononderbroken of vrij van fouten zal zijn en dat er een inherent risico bestaat dat de MUXE-blockchain zwakke punten, kwetsbaarheden of bugs kan bevatten die onder andere het volledige verlies van MUXE veroorzaken tokens

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De deelnemers nemen alle verantwoordelijkheid en risico's met betrekking tot de aankoop van MUXE-tokens, hun gebruik en hun belang. De deelnemers stemmen hierbij uitdrukkelijk ermee in dat, voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, MUXE BV geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade of verlies, inclusief verlies van zaken, inkomsten of winst, of verlies van of schade aan gegevens, apparatuur, of software (direct, indirect, punitief, actueel, consequent, incidenteel, speciaal, exemplarisch of anderszins) als gevolg van het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van de website, MUXE-tokens of het materiaal, informatie, software, faciliteiten, diensten of inhoud op de Website, evenals van de aankoop van MUXE-Tokens, ongeacht de grondslag waarop de aansprakelijkheid wordt gedeclareerd en zelfs indien MUXE BV op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade.

15. VRIJLATING

Voor zover toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving, geeft de Deelnemer vrij en stemt ermee in geen directeuren, aandeelhouders, initiatiefnemers, ontwikkelaars, accountants, aannemers of oprichters van MUXE BV aansprakelijk te stellen voor enige schade veroorzaakt door of in verband met het gebruik van, of het onvermogen om te gebruiken, MUXE-tokens of het slimme contract onder welke oorzaak of actie dan ook van welke aard dan ook in welk rechtsgebied dan ook, inclusief maar niet beperkt tot acties wegens schending van de garantie, contractbreuk of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid).

Voor zover toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving, geeft de deelnemer vrij en gaat ermee akkoord dat bestuurders, aandeelhouders, initiatiefnemers, ontwikkelaars, accountants, aannemers of oprichters van MUXE BV niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, voorbeeldige of vervolgschade, inclusief voor verlies van winst, goodwill of gegevens, op welke manier dan ook, die voortvloeien uit het gebruik van, of het onvermogen om de MUXE-tokens te gebruiken en / of de implementatie van het MUXE-platform.

De Deelnemer erkent verder specifiek dat bestuurders, aandeelhouders, initiatiefnemers, ontwikkelaars, auditors, aannemers of oprichters van MUXE BV niet aansprakelijk zijn, en de Deelnemer ermee instemt om hen niet aansprakelijk te stellen, voor het gedrag van derden en dat het risico van aankoop , het vasthouden en gebruiken van MUXE-tokens ligt geheel bij de deelnemer.

Door MUXE-tokens te kopen, te houden of te gebruiken, en voor zover wettelijk toegestaan, stemt de deelnemer ermee in geen derde partij (inclusief ontwikkelaars, auditors, aannemers of oprichters) aansprakelijk te houden voor eventuele gevolgen of aansprakelijkheid van de regelgever die verband houdt met of voortvloeit uit de aankoop. , eigendom of gebruik van MUXE Tokens of enige andere actie of transactie gerelateerd aan het MUXE Platform.

16. VERTROUWELIJKHEID

De Deelnemer erkent en gaat ermee akkoord dat alle informatie of gegevens die de Deelnemer heeft verkregen van of over MUXE BV, inclusief, maar niet beperkt tot, informatie of gegevens met betrekking tot prijzen, reikwijdte van de voorwaarden en andere voorwaarden, verplichtingen, verklaringen en garanties hierin uiteengezet of geleverd voorafgaand aan de publicatie van deze Voorwaarden (hierna de "Vertrouwelijke Informatie"), werd in vertrouwen ontvangen. De Deelnemer stemt er hierbij uitdrukkelijk mee in om alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om dergelijke informatie te beschermen en om dergelijke informatie of enige informatie die daarvan is afgeleid niet bekend te maken aan een derde persoon zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MUXE BV. De deelnemer gaat ermee akkoord alle redelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke informatie niet wordt bekendgemaakt of verspreid in strijd met deze voorwaarden. Vertrouwelijke informatie omvat ook alle informatie en materiaal dat in het bezit of de kennis van de Deelnemer is gekomen of zal komen in verband met zijn uitvoering hieronder en dat in het kader van de normale gang van zaken als vertrouwelijk wordt beschouwd. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die:

a) is of wordt een deel van het publieke domein door geen handeling of nalaten van de andere partij.

b) vóór de openbaarmaking in het wettige bezit van de wederpartij was en niet door de andere partij direct of indirect van de onthullende partij was verkregen.

c) rechtmatig door een derde aan de andere partij wordt bekendgemaakt zonder de openbaarmaking te beperken.

d) wordt onafhankelijk ontwikkeld door de andere partij.

e) moet worden bekendgemaakt door een rechterlijke of gouvernementele vereiste of bevel (op voorwaarde dat de ontvanger de openbaarmakende partij tijdig op de hoogte stelt van de eis van openbaarmaking door de overheid).

17. PRIVACYBELEID

Door deel te nemen aan de MUXE Token Sale gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens door MUXE BV worden verwerkt overeenkomstig het beschikbare privacybeleid.

18. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het materiële recht van Nederland. Alle geschillen die ontstaan ​​in verband met deze Voorwaarden en / of de MUXE Token Sale zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Overijssel, Nederland.

19. DIVERSE

1. Scheidbaarheid / goed geloof

Mocht een onderdeel of bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar zijn door een bevoegde rechtbank, een overheidsinstantie of bestuurlijke autoriteit die jurisdictie heeft, dan blijven de andere bepalingen van deze Voorwaarden niettemin geldig en worden ze vervangen door een vervangende bepaling die de economische intenties het beste weerspiegelt. van de vervangen bepaling zonder niet-afdwingbaar te zijn. Hetzelfde geldt indien en voor zover deze Voorwaarden lacunes of weglatingen blijken te bevatten.

2. Geen partnerschap en / of joint venture

Door ETH over te dragen aan MUXE BV, wordt geen enkele vorm van partnerschap of joint venture of een soortgelijke relatie tussen de deelnemers en MUXE BV en / of de oprichting van het MUXE-platform gecreëerd. Aankoop van MUXE-tokens door de Deelnemer vormt op geen enkele manier een exclusieve relatie tussen de Deelnemer en MUXE BV, noch een partnerschap, joint venture, werkgelegenheid of agentschap.

3. GEEN AFSTAND

Het falen van een van MUXE BV om enige bepaling van deze Voorwaarden of enige rechten met betrekking hiertoe af te dwingen, zal op geen enkele manier worden beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen of rechten of op enige manier invloed hebben op de geldigheid van deze Voorwaarden.

4. VOLLEDIGE OVEREENKOMST EN GESCHIKTHEID

Deze Voorwaarden, het Privacybeleid behoudens eventuele wijzigingen of aanpassingen gemaakt door MUXE BV van tijd tot tijd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en MUXE BV.

5. CONTACT

MUXE BV, RUTBEKERVELDWEG 275, 7548 PP ENSCHEDE, NEDERLAND, info@muxe.io

APPENDIX I: SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Prijs van MUXE-tokens tijdens verkoop van tokens: 1 MUXE token = $ 0.008 tijdens Pre ICO en $ 0.01 tijdens de belangrijkste ICO.

Geaccepteerde valuta's: Fiat-valuta's en verschillende crypto-munten Totaal aantal uitgegeven MUXE-tokens: 10.000.000.000 MUXE Kortingen: zoals aangegeven op de MUXE-website De totale MUXE-token-voeding is 10'000'000'000 MUXE ('Totale MUXE-voeding'). Dit is ook het maximale aanbod, er zullen geen nieuwe MUXE-tokens worden uitgegeven.

Elke ICO eindigt eerder als alle MUXE-tokens in een bepaalde bijdrageperiode zijn verkocht. Elke MUXE-token die niet in een bijdrageperiode is verkocht, wordt automatisch toegevoegd aan de volgende bijdrageperiode. Elke token die niet in de MAIN ICO is verkocht, blijft beschikbaar voor MUXE om in een latere periode te verkopen.

GEBRUIK VAN OPBRENGSTEN: De opbrengsten van de MUXE Token-verkoop zullen uitsluitend worden gebruikt voor het ontwikkelen en financieren van de commerciële activiteiten van MUXE BV. Dit om de doelen van het MUXE-platform te bereiken en de mijlpalen te bereiken zoals gedefinieerd in onze routekaart, die wordt uitgelegd in de MUXE-whitepaper. De deelnemer gaat akkoord en bevestigt dat hij / zij / hij de MUXE Whitepaper heeft begrepen en gelezen.

 Pool A bevat 10% van de Total MUXE-voorraad. Poule A is bedoeld voor early adopters.

 Pool B bevat 20% van de Total MUXE-voorraad. Poule B is bedoeld als open ICO voor alle semi-early adopters. Pool B zal worden gebruikt om een ​​groter publiek te bereiken met het oog op de financiering van verdere investeringen.

 Pool C bevat 40% van de totale MUXE-voorraad. Poule C is bedoeld als de belangrijkste ICO om verdere investeringen te financieren.

 Pool D bevat 18% van de totale MUXE-voorraad. Na de laatste bijdrageperiode zal Pool D worden toegekend aan MUXE-managers, oprichters, partners, ontwikkelaars, early adopters en / of adviseurs van het MUXE-project.

 Pool E bevat 10% van alle tokens en zal worden gebruikt als operationele tokens op het MUXE-platform.

Zwembad F bevat 2% van alle tokens en wordt toegekend door deel te nemen aan MUXE Airdrops & Bountys.

** Uw bijdrage voor de aankoop van MUXE-tokens wordt niet terugbetaald. Daarom wordt u verwacht en stemt ermee in om alle risicofactoren volledig te overwegen, inclusief maar niet beperkt tot de volatiliteit van cryptocurrency-prijzen en markten in het algemeen, risico's van systeemfalen, risico's van code-uitval, bugs, hardwarestoringen, verlies van gegevens, diefstal, verloren gebruikersnamen, wachtwoorden of privésleutels, verkeerd uitgevoerde transacties en / of hacks die kunnen leiden tot, onder andere, het volledig verlies van de MUXE-tokens.

MUXE-tokens zijn niet overdraagbaar tijdens de premieperioden. Na de bijdrageperioden worden de MUXE-tokens overgeboekt naar de portemonnee van de deelnemer. Na ontvangst van de MUXE-tokens zijn de MUXE-tokens onmiddellijk overdraagbaar en beschikbaar.

Tijdens de inbrengperioden heeft MUXE het recht om de participatiemogelijkheid tijdelijk te beëindigen vanwege veiligheidsrisico's. Tijdens deze "bevriezingsperiode" is geen verdere bijdrage mogelijk.

TOP
X